ریاست بیمارستان و مدیران

مدیرعامل بیمارستان سیدالشهداء(ع) : آقای صادق ادیب زاده
ریاست و مسئول فنی بیمارستان : دکتر محمود عامریون
معاونت درمان بیمارستان : دکتر سید جواد آدخ
مدیر بیمارستان : آقای علی عزیز صدری
مدیر پرستاری : سرکار خانم لیلا امیدوار