موسسان

John

حاج صادق ادیب زاده

John

حاج سیداحمد پورایوانی

John

حاج اکبر ادیب زاده

جلیل منیری

جلیل منیری

محمد غفاری زاده

محمد غفاری زاده

مدیرعامل و هیات مدیره

هم راستای دیگر سازمان ها ، شرکت ها ، موسسه ها و البته مراکز درمانی و بیمارستان ها ، هیات مدیره بیمارستان خیریه سیدالشهداء (ع) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و مسئولیت جذب سرمایه ، بررسی و تصویب مصوبه هایی درخصوص بهره جستن ازاستراتژی های راهبردی جهت میل به چشم انداز برپایه رسالت ، اعتقادات ، باورها و ارزشهای مورد تاکید مجموعه موسسه خیریه حضرت سیدالشهداء (ع) می باشد ، همچنین لازم به ذکر است هیات مدیره بیمارستان مسئولیت انتخاب مدیرعامل ، ریاست و مسئولیت فنی بیمارستان را عهده دار بوده و در ادامه بررسی استخدام پرسنل جدید ، بررسی وضعیت قراردادهای فی مابین با شرکت های پیمانکاری ، جذب سرمایه ، بررسی طرح توسعه ، انتخاب اعضاء هیات مدیره ، مدیریت داخلی ، سوپروایزرهای بخش اداری و درمانی و غیره ... را عهده دار می باشد .

John

حاج صادق ادیب زاده

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

John

دکتر سیدعلی ریاض

رئیس هیات مدیره

John

حاج حسن رستمی

عضو هیات مدیره

John

مهندس محمد سابی زا

عضو هیات مدیره

John

دکتر قیس ارکوازی

عضو هیات مدیره

John

دکتر صلاح الدین دلشاد

عضو هیات مدیره

John

دکتر عبدالزهرا شکری

عضو هیات مدیره