کمیته ها

 • کمیته تیم مدیران اجرایی
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
 • کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
 • کمیته کنترل عفونت
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
 • کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 • کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
 • کمیته اورژانس (تریاژ و تعیین تکلیف بیماران (مدیریت تخت))
 • کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی و نسوح
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی