ترخیص بیماران بستری

  • دستور ترخیص و امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  • تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  • انتقال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی
  • مراجعه همراه به واحد ترخیص و صندوق جهت تسویه حساب
  • تحویل برگه ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار