داروخانه

داروخانه بيمارستان خیریه سیدالشهداء(ع) از بدو تاسيس بيمارستان فعاليت خود را آغاز نموده و به عنوان يكي از مجهزترين داروخانه هاي بيمارستاني در راستاي تكريم بيماران محترم و به عنوان مركز اطلاعات دارويي و هم چنين مركز مراقبت دارويي، مسئوليت تامين دارويي و تجهيزات و لوازم مصرفي بيماران بستري و سرپايي و كنترل و نظارت علمي بر پرونده دارويي بيماران و ارائه مشاوره هاي تخصصي دارويي به كادر درماني از جمله پزشكان و پرستاران و همچنين بيماران را به عهده دارد. به هيچ عنوان نسخه اي جهت تهيه دارو در سطح شهر به دست همراهان بيماران داده نمي شود، بلكه كليه داروهاي مورد نياز تمامي بيماران توسط داروخانه بيمارستان تهيه و تامين مي گردد.