بخش اطفال

بخش اطفال بیمارستان خیریه سیدالشهداء (ع) در طبقه چهارم واقع در بخش داخلی جراحی زنان جهت بستري نمودن كودكان بيمار آماده ارائه خدمت مي باشد.

اطفال پس از انجام جراحي هاي مختلف از جمله لوزه، ارولوژي و ... در اين بخش بستري مي شوند