دفتر پرستاری

دفتر پرستاری بیمارستان خیریه سیدالشهداء(ع) مسئولیت کلیه خدمات پرستاری مرکز را عهده دار میباشد.

دفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری با بهره گیری ازسوپروایزرهای مجرب و کارآزموده خود در چند حیطه فعالیت دارد که به اختصار به آنها اشاره می شود :

 • توزیع و جابه جایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیاز سنجی بعمل آمده دربخشها وسوابق و توانمندی کادر پرستاری
 • ساماندهی تحویل و تحول داروهای مخدر و پوکه های استفاده شده با داروخانه
 • ارزیابی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و توزیع آنها در بخش های مختلف
 • مشاوره در طرح های عمرانی و توسعه بیمارستان
 • مشارکت فعال در کمیته های مرکز(مورتالیتی،انتقال خون،بحران،...)
 • بازدید های سیستماتیک وغیر سیستماتیک ازبخشها و نظارت،ارزیابی واصلاح فرایند های پرستاری
 • تشکیل جلسات مشترک سوپروایزران و سرپرستاران مرکز با هدف ارتقاء روزافزون سطح خدمات پرستاری
 • مصاحبه و جذب و توزیع نیرو ها در رده های مختلف درمانی بنا بر نیاز بخشها
 • ارائه گزارشات عملکرد به ریاست محترم مرکز

مترون

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون ) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد :

 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . . )
 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی مرکز.
 • مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
 • تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب .
 • بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
 • پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.
 • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
 • رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .
 • ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
 • اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .
 • تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
 • شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 • ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.