ساعات ملاقات

ساعات ملاقات بیماران : 14 الی 16 هر روز