آزمايشگاه

یك مجموعه استاندارد و بي نظير با پرسنل مجرب و با تجربه كه مطابق با بهترين و جديدترين روش ها ي روز دنيا ( كمولومينسانس ، HPLC ، ايمونوفلورسانس ، و ... ) و دستگاههاي پيشرفته در انجام آزمايشات باليني فعاليت دارند. بخش هاي هماتولوژي، بيوشيمي اختصاصي، سرولوژي، ايمونولوژي و هورمون شناسي، ميكرب شناسي و بانك خون، PCR ( تشخيص مولكولي ) ، امكان تشخيص قطعي بسياري از بيماريها را امكانپذير نموده است. نتايج آزمايشات اين مركز با استقرار و تداوم بكارگيري سيستم كنترل كيفي داخلي و خارجي از مراكز تحقيقات آزمايشگاهي رفرانس و آزمايشگاه مرجع سلامت كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد با نظارت دقيق كارشناسان مجرب مورد ارزيابي قرار مي گيرد.اين بخش در سـه شيفت صبح، عصر و شب فعال مي باشد.

  • هورمون شناسی
  • بیوشیمی
  • هماتولوژی
  • میکروب شناسی
  • سرولوژی
  • پاتولوژی
  • بانک خون