شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

 • بررسی بیماران بستری از نظر عفونت بیمارستان
 • بررسی کارکنان بیمارستانی از نظر عفونت بیمارستانی
 • بازدید کلیه بخشهای بیمارستان از نظر نظافت و بهداشت
 • ثبت موارد آلودگی و عفونت
 • گزارش آلودگی و عفونتهای بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع عفونت
 • کنترل علائم بالینی و آزمایشهای بیماران
 • کنترل کشت ترشحات بیمار از لحاظ عفونتهای بیمارستانی
 • گزارش موارد عفونت به پزشک کنترل عفونت
 • تشکیل پرونده بهداشتی برای کارکنان
 • معرفی کارکنان جهت واکسیناسیون
 • کنترل روشهای مراقبتهای بالینی در بخشهای ویژه و آسیب پذیر
 • نظارت و همکاری در ایزولاسیون بیماریهای عفونی
 • همکاری با کمیته کنترل بیمارستان برای تشخیص و تحقق و کنترل و ارزیابی و بروز عفونت
 • معرفی کارکنان آشپزخانه، رختشوی خانه و مهدکودک جهت تهیه کارت سلامت و تمدید تاریخ هر ۶ ماه
 • داروهای ایمنی جهت کارکنان آلوده شده حین کار
 • معرفی پرسنل آلوده شده حین کار به مرکز مشاوره بیماریها.
 • کنترل وسایل و تجهیزات از نظر عفونت
 • ثبت عفونتهای مشاهده شده
 • گزارش موارد عفونت به کمیته کنترل عفونت
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع عفونت
 • همکاری در آموزش به کارکنان وپرسنل جدیدالورود جهت رعایت نکات بهداشتی و محافظتی و نحوه برخورد با بیماران عفونی
 • همکاری در آموزش شناخت عفونتها و نحوه کنترل و رعایت نکات بهداشتی و محافظتی و نحوه برخورد با بیماران عفونی به کارکنان و پرسنل جدیدالورود
 • همکاری در آموزش رعایت نکات بهداشتی به بیمار و همراه بیمار
 • همکاری در برنامه ریزی آموزش کارکنان
 • شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت
 • شرکت در دوره های آموزشی جهت کنترل عفونت
 • انتقال آموزشها به کارکنان بیمارستان
 • دعوت از اعضاء اصلی کمیته و غیر اصلی
 • ارائه گزارش موارد عفونت و راهکارها
 • ارسال صورت جلسه به واحدهای مربوطه