بهبود كيفيت

تاکید بر کیفیت در اقتصاد جهانی امروز ، کلید دستیابی به شایستگی در عملیات و فعالیت ها می باشد . افزایش کیفیت منجر به افزایش بهره وری و منافع وابسته به آن ، می گردد . در محیط های پر رقابت امروز، کیفیت ، یک نکته کلیدی و اساسی برای بیمارستان هایی است که بیمار محوری را اولویت خدمت رسانی قرار داده اند زیرا بیمارستانها ، درک کرده اند که کیفیت نامطلوب وضعیت ، بسیار گران تمام خواهد شد . با توجه به این امر ، مهمترین اهداف مراکز بهداشتی – درمانی ، ارائه خدمات رضایت بخش و مقرون به صرفه ، مطابق استانداردهای علمی و به مناسب ترین شکل و روش و در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد لزوم ایجاد تعادل بین کیفیت و هزینه خدمات همواره الزامی است و باید مورد توجه واقع شود .

« خلق فرهنگ بهبود كيفيت مستمر نيازمند ، داشتن هدف يا شناخت دقيق چشم انداز سازمان است . »

 • بازنگري برنامه استراتژيك بيمارستان براي ارزيابي اعتبار بخشي
 • هدايت و اجرا استانداردهاي اعتباربخشي براي ارزيابي اعتبار بخشي
 • تبيين اهداف كلان بيمارستان
  • ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت ارائه خدمات و ایمنی بیمارو استقرار استانداردهای اعتباربخشی در راستای نظام سلامت بیمارستان
  • راستای نظام سلامت بیمارستان
  • ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان
  • ارتقاء کمی و کیفی نظارت بر درمان
  • توسعه مدیریت منابع انسانی ارتقاء توانمندی علمی و مهارت کارکنان
  • افزایش رضایتمندی بیماران٬ مراجعین و کارکنان
  • ارتقاء سطح سلامت بیماران٬ مراجعین و کارکنان بیمارستان
 • تدوين برنامه عملياتي مرتبط با برنامه استراتژيك بيمارستان
 • تدوين برنامه عملياتي در رابطه با برنامه بهبود كيفيت
 • تدوين برنامه عملياتي ايمني بيمار در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار
 • تدوين و بازنگري خط مشي و روش اجرايي در راستاي استقرار اعتبار بخشي ملي با مشاركت دفتر پرستاري
 • تدوين و بازنگري فرم ها ي بيمارستان
 • اجرا و پايش كميته هاي بيمارستاني ( تدوين احكام ، صورتجلسات )
 • مشاركت در برگزاري جلسات RCA
 • مشاركت در بازديد هاي مديريتي ايمني بيمار
 • انجام مميزي داخلي بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي ملي
 • تحليل نيازهاي آموزشي واحد ها به صورت فصلي و همكاري با واحد آموزش دفتر پرستاري و رائه گزارش به مديريت پرستاري
 • تحليل ارزيابي عملكرد انجام شده در واحد مديريت پرستاري به صورت فصلي و ارائه گزارش به مديريت پرستاري
 • اجراي برنامه توسعه فردي PDP به صورت سالانه براي كليه پرسنل و ارتقا دانش و مهارت مرتبط با حيطه وظايف آنان و پرونده پرسنلي ير اساس استانداردهاي اعتبار بخشي
 • مشاركت در برگزاري دوره توجيهي بدو ورود ؛جهت پرسنل جديد الورود ير اساس استانداردهاي اعتبار بخشي
 • مشاركت در تدوين دستورالعمل ها و مقرارت با معاون درمان
 • كمك به كليه دپارتمان هاي بيمارستان جهت استقرار استانداردهاي اعتبار بخشي ملي با ارائه آموزش و مشاوره اختصاصي هر بخش