مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع انسانی
 • شركت در جلسات كمیته منابع انسانی به عنوان عضو و دبیر جلسات
 • شرکت در جلسات مدیران ارشد بیمارستان به عنوان عضو كمیت
 • شركت در سایر كمیته های بیمارستانی در صورت لزوم
 • حضور در جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره كار بعنوان نماینده بیمارستان
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوطه و همچنین به روز رسانی آنها براساس قوانین جدید
 • تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی از طریق كمیته منابع انسانی
 • تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز بیمارستان
 • نظارت بر صدور احکام پرسنلی ، كاركنان بیمارستان
 • نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویتها و نیازها
 • اقدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان بیمارستان
 • نگهداشت منابع انسانی از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد، نظام ارزشیابی و توانمند سازی نیروی انسانی
 • توسعه و ارتقاء نظام شایستگی از طریق نظامهای غنی سازی شغل، نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزشی شغلی مورد نیاز كاركنان
 • ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعات کارکنان
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کادر تحت سرپرستی
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 • ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح در نظام های اداری و استخدامی به مراجع ذیربط
 • ارائه و برنامه ریزی برای آموزش کارکنان
 • انجام سایر امور مربوطه بر طبق مقررات و با نظر مقام مافوق