مدیریت اطلاعات سلامت

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
 • عهده دار ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺴﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻزم از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • نظارت ﺑﺮ واﺣﺪ های ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺬﯾﺮش، ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ، ﮐﺪﮔﺬاری وآﻣﺎرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 • نظارت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮوﻧﺪه ها و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن آنها در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر
 • نظارت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 • درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮم های ﭘﺮوﻧﺪه های ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 • تنظیم سیستم کنترل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی
 • نظارت ﺑﺮ ﮔﻮاھﯽ ﻓﻮت و ﮔﻮاھﯽ وﻻد ت
 • نظارت ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه از واﺣﺪ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 • برنامه رﯾﺰی ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﯿﺮو در واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • بررﺳﯽ آﻣﺎر و ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ جهت اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق
 • تهیه و ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر ﻣﺮاﮐﺰ (بیمارستان –درمانگاه-پاراکلینیک و...)
 • تهیه و ﺟﻤﻊ آوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن (ﺗﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ -تخت فعال –بیمار بستری و مرخصﺷﺪه و.... )
 • رﻓﻊ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ در واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
 • اراﺋﻪ ﮔﺰارش آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ های ﻣﺨﺘﻠﻒبیمارستان
 • تگمیل نرم اﻓﺰارھﺎی آﻣﺎری وﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هاي آواب و...
 • تهیه نسخه پشتیبان و نگهداری داده های آﻣﺎری
 • شرکت در ﮐﻼسهای آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
 • رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺣﻔﻆ اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • نگهدااﺷﺖ از تحهیزات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ واﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی
 • نگهدااﺷﺖ از تحهیزات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ واﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی
 • ثبت دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت هویتی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش در ﻓﺮم هاو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ HIS
 • تکمیل تمامی فزمهای ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ارﺳﺎل آنها