طبقات ضلع جنوبی ضلع غربی
طبقه ششم سالن اجتماعات مالی و اداری
طبقه پنجم بخش پس از زایمان بخش NICU و نوزادن
طبقه چهارم بخش داخلی جراحی زنان بخش CCU
طبقه سوم بخش داخلی و جراحی مردان بخش ICU2
طبقه دوم اتاق عمل بخش ICU1
طبقه اول زایشگاه دبیرخانه و روابط عمومی
طبقه همکف اورژانس داروخانه
طبقه زیر همکف کلینیک تخصصی آزمایشگاه و تصویر برداری
طبقه منفی 2 تجهیزات پزشکی و انبار دارویی لندری (رختشور خانه)