حسابداری و مالی

حسابداری بیمارستان سیدالشهداء علیه السلام با زيرمجموعه هاي ترخيص، صندوق، انبار و اموال (انبارمركزي، انبار اموال، انبار تجهيزات پزشكي)، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشكان، صدور سند، صدور چك(دريافت و پرداخت)، واحد رسيدگي، واحد امور قراردادها، واحد حسابداري عملياتي، واحد بودجه و گزارشات، واحد بايگاني مدارك مالي، واحد صندوق پزشكان، مشغول خدمت رساني به هموطنان گرامي مي باشد.

شرح وظایف مدیر امور مالی
  • برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همچنين مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب امور مالي
  • تهيه صورت هاي مالي ساليانه
  • تهيه و تنظيم بودجه ساليانه
  • ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله واحد هاي زير مجموعه