اورژانس

اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل : آزمایشگاه ، رادیولوژی دارد . واحد پذیرش اورژانس ، امکان پذیرش سریع بیماران اورژانسی را فراهم می کند . این بخش داراي قسمتهاي ترياژ و سطح بندی بیماران ، اتاقهاي معاينه اطفال و بزرگسال ، اتاق تزريقات و پانسمان ، گچ گیری ، اتاق تحت نظر آقايان و تحت نظر خانم ها و اتاق عمل مجهز براي موارد اورژانسي ، اتاق ایزوله مي باشد . پزشكان مقيم (عمومي ، طب اورژانس ، متخصص داخلي ، پزشك متخصص اطفال و نوزادان ) بصورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به بيماران مي باشند . و در صورت نیاز به سایر تخصصها ، از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیمار ،ویزیت انجام می شود . امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24ساعته وجود دارد . هماهنگی آمبولانس بعهده دفتر پرستاری می باشد .

اورژانس بيمارستان سیدالشهداء(ع) :

شامل واحد ترياژ - تمام بيماران در بدو ورود به واحد ترياژ مراجعه و بر اساس مشكل بيمار سطح بندي مي شوند و سپس توسط پزشك اورژانس معاينه و اگر نياز به بررسي بیشتر داشته باشند كه در بيمارستان توسط پزشكان مقيم و متخصص هاي طب اورژانس – زنان-اطفال - بيهوشي - جراح –داخلی ويزيت و معاينه مي شوند . ( خصوصا شيفت شب )

  • تزريقات
  • اتاق احيا
  • اتاق هاي تحت نظر
  • اتاق عمل سرپایی

در 24ساعت شبانه روز فعال مي باشند وبراي كليه بيماران با ارائه نسخه پزشك ( حتي پزشكان خارج از بيمارستان ) خدمات ارائه مي شود .

اتاق احياء ( CPR )

براي بيماراني كه نياز به احيا قلبي – ريوي دارند گروه احياء در كمتر از 1دقيقه بر بالين بيمار حاضر مي شوند .

تحت نظر

در اين قسمت بيماراني ك نياز به اقدامات درماني دارند بستري مي شوند تا در اسرع وقت وضعيت بيمار تعيين تكليف شود .

1-گروهي از بيماران كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات گوارشي ( اسهال و اسفراغ و ... ) تحت نظر قرار مي گيرند و دارو درماني و سرم تراپي و ساير اقداما مربوطه و مورد نياز انجام ميگيردو بيمار از اورژانس مرخص مي شود .

2-گروهي از بيماران كه طبق تشخيص پزشك معالج نياز به بستري در بخش ها دارند در اورژانس تحت نظر قرار مي گيرند و به بخش مربوطه منتقل ميشوند . نياز به ذكر است كه درصورتي كه به بيمارستان مراجعه كنيد داشتن كد ملي الزامي مي باشد .