دکتر صفايي

دکتر صفايي

متخصص قلب

روزساعت
شنبه12 - 9
چهارشنبه16 - 14

دکتر عامري

دکتر عامري

متخصص قلب

روزساعت
سه شنبه19 - 14

John

دکتر اشعری

متخصص قلب

روزساعت
شنبه14 - 16
پنج شنبه8 - 12

وکیلی

دکتر وکیلی

متخصص قلب

روزساعت
پنج شنبه16 - 14