منشور حقوق بيمار در ايران :

  • ارائه خدمات مطلوب سلامت حق بيمار است.
  • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
  • حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
  • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.
  • دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات، حق بيمار است.