معرفی واحد بیماران بین الملل

واحدی است در بیمارستان که وظیفه آن ایجادهماهنگی های لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران باخدمات ویژه است.

در بیمارستان سیدالشهداء (ع) مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده کارشناس و پزشک IPDاست.در این بیمارستان جهت ارائه سریع تر و باکیفیت تر خدمات به بیماران پذیرش شده ازطریق دپارتمان بیماران بین الملل ارائه خدمات در خارج از نوبت بندی معمول نیزصورت می گیرد.این بیمارستان از طریق تبلیغات به روش های مختلف که مهمترین آن تبلیغ برروی نوع و کیفیت خدمات ارائه شده در این بیمارستان است نسبت به جذب بیمارانی خارجی اقدام می کند در این راستا حضور در اتفاقات مهم داخلی و خارجی در زمینه گردشگری سلامت از جمله شرکت در کنگره ها و بسیاری از نمایشگاه هایی که در کشور برگزار می شود،در دستور کار واحد IPD قرار دارد.

مقررات بهداشتی بین المللی (IHR)
حضوری
بیمار در دفتر دپارتمان بیماران بین الملل مورد استقبال قرار گرفته و تمامی امور پذیرش بیمار را در این دفتر انجام می پذیرد.
غیر حضوری
به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه بیمار، این امکان وجود دارد که بیمار بطور غیر حضوری مورد پذیرش قرارگرفته و پزشک معالج، تاریخ بستری، شماره تخت و مابقی موارد قبل از ورود بیمار تعیین گردد