افتخارات بیمارستان خیریه سیدالشهدا (ع)

  • کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی

  • گواهی استقرار هموویژیولانس و کسب گواهی یک ساله

  • کسب لوح بیمارستان دوستدار کودک

  • کسب لوح ترویج زایمان طبیعی 1395