1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

اتاق CPR
مرکز کنترل  سی تی اسکن
دستگاه سی تی اسکن
اورژانس
اورژانس
دستگاه اکو کاردیو گرافی
ورودی اورژانس
اتاق عمل اورژانس
پذیرش و ترخیص بستری
دستگاه تست ورزش
اتاق تریاژ